ICF kjernekompetanser - 2021

Her ser du de nye reviderte oppdateringene for ICF kjernekompetanser, gjeldende fra 01. januar 2021.

Nye kjernekompetanser 2021

ICF Global Bard har godkjent en revidert oppdatering av ICF kjernekompetanser. Disse vil være gyldig fra og med 1. januar 2021. De nye kjernekompetanser er resultatet av en grundig toårig analyse av coachingpraksisen, og er basert på bevis fra mer enn 1 300 coacher verden over.

 

ICF Kjernekompetanser er utviklet for å støtte og gi en større forståelse av de kompetanser og tilnærminger som brukes i dagens coachingprofesjon, og som er definert av ICF.  Modellen viser hva en coachingsesjon bør inneholde og hvordan man på best mulig måte kan legge til rette for en god samtale. 

Modellen representerer et stort mangfold i coachingdisipliner, utdannelsesbakgrunn, coachingstil og erfaringsnivåer. Det omfattende initiativet bekrefter at størstedelen av den eksisterende modellen for ICF kjernekompetanser, som ble utviklet for nesten 25 år siden, fortsatt er essensiell for dagens coachingpraksis. Nye elementer og tema, som oppstod i de innsamlede data, er også integrert i modellen. Disse inkluderer en avgjørende vekt på etisk adferd og taushetsplikt, viktigheten av et coachende mindset og en vedvarende reflekterende praksis, forståelig forskjell på ulike coachingavtaler, det viktige samarbeidet mellom coach og klient, og viktigheten av kulturell, systematisk og kontekstuell bevissthet. Disse grunnleggende komponentene, kombinert med nyoppståtte temaer, avspeiler kjerneelementene i coachingpraksis i dag, og vil fungere som sterke og mer dekkende coachingstandarder for fremtiden.

 

A. Fundament

1. Demonstrerer etisk praksis
Definisjon: Forstår og anvender konsekvent coaching - etikk og standarder for coaching

 1. Demonstrerer personlig integritet og ærlighet i interaksjon med klienter, sponsorer og relevante samarbeidspartnere.
 2. Er sensitiv for klienten sin identitet, miljø, erfaringer, verdier og overbevisninger.
 3. Bruker et språk som er passende og respektfullt overfor klienter, sponsorer og relevante samarbeidspartnere.
 4. Overholder ICF sitt etiske regelverk (Code of Ethics) og opprettholder kjerneverdiene (Core Values).
 5. Overholder taushetsplikten omkring klientinformasjon i følge avtaler med samarbeidspartnere og relevant lovgivning.
 6. Skiller mellom coaching, rådgivning, psykoterapi og andre profesjoner.
 7. Henviser klienter til andre passende fagpersoner ved behov.

 

2. Besitter et coachende mindset
Definisjon: Utvikler og opprettholder en åpen, nysgjerrig, fleksibel og klientfokusert mentalitet.

 1. Anerkjenner at klienter er ansvarlig for deres egne beslutninger.
 2. Engasjerer seg, som coach, i vedvarende læring og utvikling.
 3. Utvikler en vedvarende reflekterende praksis for å forbedre egen coaching.
 4. Forblir oppmerksom og åpen overfor hvordan en selv og andre påvirkes av kontekst og kulturer.
 5. Bruker egen bevissthet og intuisjon til klienten sin fordel.
 6. Utvikler og beholder evnen til å regulere egne følelser.
 7. Forbereder seg både mentalt og følelsesmessig før sesjoner.
 8. Søker hjelp utenfra når det er nødvendig.


B. Å skape relasjonen sammen  

 

3. Etablere og holde avtaler

Definisjon: Samarbeider med klienten og relevante partnere om å skape klare avtaler for coachingforholdet, prosessen, planer og mål. Etabler avtaler for det overordnede coachingforløp og de enkle coachingsesjoner.

 1. Forklarer hva coaching er og ikke er, og beskriver prosessen for klienten og relevante samarbeidspartnere.
 2. Kommer til enighet om hva som er og ikke er passende for relasjonen, hva som blir  og ikke blir tilbudt, og det ansvar klienten og relevante samarbeidspartnere har.
 3. Kommer til enighet om guidelines og spesielle parameter for coachingrelasjonen slik som logistikk, honorar, tidsplan, varighet, avslutning, taushetsplikt og ved inkludering av andre.
 4. Samarbeider med klienten og relevante samarbeidspartnere om å etablere en overordnet coachingplan og mål.
 5. Samarbeider med klienten ved å avklare at det er kjemi mellom coach og klient.
 6. Samarbeider med klienten for å identifisere eller bekrefte hva han eller hun ønsker å oppnå i denne sesjonen.
 7. Samarbeider med klienten for å definere hva klienten mener skal adresseres eller løses for å gjennomføre det som er ønsket oppnådd for sesjonen.
 8. Samarbeider med klienten for å definere eller bekrefte de suksesskriterier klienten har for coachingforløpet eller for sesjonen.
 9. Samarbeider med klienten for å administrere tiden og fokus for sesjonen.
 10. Fortsetter å coache mot klienten sine ønskede resultat med mindre klienten indikerer noe annet.
 11. Samarbeider med klienten om å avslutte coachingrelasjonen på en måte som anerkjenner opplevelsen.
   

 

4. Skape tillit og sikkerhet

Definisjon: Samarbeider med klienten om å skape et sikkert, støttende miljø som gir klienten mulighet ti å dele fritt. Opprettholder en relasjon med gjensidig respekt og tillit.

 1. Forsøker å forstå klienten ut fra klienten sin kontekst, noe som kan inkludere identitet, miljø, erfaringer, verdier og overbevisninger.
 2. Viser respekt for klienten sin identitet, oppfattelser, stil og språk og tilpasser coachingen til klienten.
 3. Anerkjenner og respekterer klienten sine unike talenter, innsikt og arbeide i coachingprosessen.
 4. Støtter og viser empati og interesse for klienten.
 5. Anerkjenner og støtter klienten sitt utrykk for følelser, oppfattelser, interesser, overbevisninger og forslag.
 6. Demonstrerer åpenhet og gjennomsiktighet (transparens) for å vise sårbarhet og bygge en gjensidig tillit med klienten.

 

5. Opprettholde nærvær

Definisjon: Er fullt ut bevisst og tilstede med klienten, og anvender en stil som åpen, fleksibel, jordnær og selvsikker.

 1. Forblir fokusert, observerende, empatisk og lydhør overfor klienten.
 2. Viser nysgjerrighet under coachingprosessen.
 3. Administrerer egne følelser for å være fullt tilstede med klienten.
 4. Viser sikkerhet i å arbeide med store / sterke følelser hos klienten i løpet av coachingprosessen.
 5. Er komfortabel med å jobbe der man ikke vet alt.
 6. Skaper eller tillater plass til stillhet, pause eller refleksjon.


C. Effektiv kommunikasjon

 

6. Aktiv lytting

Definisjon: Fokuserer på hva klienten sier og ikke sier, for fullt ut kunne forstå hva som blir kommunisert i kontekst av klienten systemer og for å støtte klienten sin måte å uttrykke seg  på.

 1. Overveier klienten sin kontekst, identitet, miljø, erfaringer, verdier og overbevisninger for å oppnå en større forståelse for det klienten kommuniserer.
 2. Reflekterer eller oppsummerer det klienten kommuniserer for å sikre klarhet og forståelse.
 3. Anerkjenner og stiller spørsmål når det er mer i det klienten kommuniserer.
 4. Legger merke til, anerkjenner og utforsker klienten sine følelser, energiskift, ikke - verbale signaler og annen adferd.
 5. Integrerer klienten sine egne ord, toneleie og kroppsspråk for å bestemme / vurdere meningen med det som kommuniseres.
 6. Legger merke til tendenser i klienten sin adferd og følelser fra sesjon til sesjon, for dermed oppdage mønstre og temaer.


7. Fremkalle bevissthet

Definisjon: Fascilitere /legge til rette for innsikt og læring hos klienten gjennom teknikker som kraftfulle spørsmål, stillhet, metaforer og analogier.    

 

 1. Vurderer klienten sin opplevelse i beslutninger om hva som kan være mest brukbart.
 2. Utfordrer klienten til å formidle bevissthet eller innsikt.
 3. Stiller klienten spørsmål, for eksempel om klienten sitt tankesett, verdier, behov, ønsker og overbevisninger.
 4. Stiller spørsmål som hjelper klienten med videre utforskning enn nåværende tankegang.
 5. Inviterer klienten til å dele mer omkring det klienten opplever i øyeblikket.
 6. Legger merke til hva som er med på og forsterker klienten sine fremskritt.
 7. Justerer coachingtilnærmingen til det som passer klienten sitt behov.
 8. Hjelper klienten med å identifisere faktorer som kan påvirke nåværende og fremtidige mønstre i forhold til adferd, tankesett og følelser.
 9. Inviterer klienten til å generere ideer om hvordan klienten kan bevege seg fremover, og hva klienten er villig og i stand til å gjøre.
 10. Støtter klienten i å omformulere (reframe) perspektiver.
 11. Deler observasjoner, innsikt og følelser som har som potensiale å skape ny læring for klienten,  uten at man holder for fast i den.

 

D. Å kultivere læring og utvikling (vekst)

 

8. Fascilitere klienten sin utvikling (vekst)

Definisjon: Samarbeider med klienten om å transformere / forandre læring og innsikt til handling.      

 1. Arbeider med klienten for å integrere ny bevissthet, innsikt eller læring i klienten sitt verdensbilde og adferd.
 2. Samarbeider med klienten om å designe mål, handlinger og suksesskriterier som integrerer og utvikler / fører til læring.
 3. Anerkjenner og støtter klienten sin autonomi i design av mål, handlinger og suksesskriterier.
 4. Støtter klienten i å identifisere potensielle resultater eller læring fra identifiserte action steps/ handlingstrinn /konkrete skritt fremover.
 5. Inviterer klienten til å overveie hvordan han eller hun kan bevege seg fremover, inklusive hvilke ressurser, støtte og potensielle barrierer det måtte være.
 6. Samarbeider med klienten i å oppsummere læring og/ eller innsikt skapt i eller mellom sesjoner.
 7. Feirer klienten sine fremskritt og oppnådd suksess.
 8. Samarbeider med klienten om å avslutte sesjonen.